หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน

สำนักงาน เทศบาลตำบลภูผาแดง
"สร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
และการคมนาคม"

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลภูผาแดง
นายก่อเกียรติ นาคโทน
นายกเทศมนตรีตำบลภูผาแดง
โทร : 098-238-3261

นายกเทศมนตรีตำบลภูผาแดง

ศาสนสถานในตำบล ภูผาแดง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลภูผาแดง
เทศบาลตำบลภูผาแดง
1
2
3
4
5
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลภูผาแดง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแ่ก่น ยินดีต้อนรับค่ะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลภูผาแดง
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว
ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ : 043-001-904 , 095-612-8249
นายก่อเกียรติ นาคโทน
นายกเทศมนตรีตำบลภูผาแดง
โทร : 098-238-3261
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
         
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 40 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 350 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้าน เพื่อแก้ [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 107 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาจ [ 20 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 61 
   
 
   
 
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 5 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 56 
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 5 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 43 
ประกาศผลการจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) [ 5 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 48 
ประกาศผลการจัดจ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที [ 5 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 42 
   
 
   
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกรถน้ำดังเพลิง ทะเบียน ผบ 6841 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพา [ 26 พ.ค. 2566 ]ซื้อพันธูไม้ต้นราชพฤกษ์โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย [ 23 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ ๔๔๗๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]

   
   
 
 
 
 
กิจการสภา
   
วีดิทัศน์
   
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
   

หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
         
 
   
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
   
 
   
   
 
ขก 0023.6/15030 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
ขก๐๐๒๓.๑/๑๔๙๒๓ ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
ขก 0023.6/ว389 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาประเมนพื้นที่ต้นแบบของ ตำบล ท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ ประจำปี 2566  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
ขก 0023.6/ว14827 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประกวดการป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศ  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
ขก 0023.3/ว 14824 ประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันยาเสพติด  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
ขก 0023.3/ 14553 (ทม.ศิลา) การขอความเห็นชอบลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ อปท.ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากเหตุพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้เป็นการทั่วไป  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.6/ว 14713 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2566 ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.6/ว 14605 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 แจ้งมติคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.4/ว14816 กำชับการตรวจสอบและควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.3/ว 14726 ส่งเสริม สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.3/ว 14723 การแต่งตั้งผู้แทนเครือข่ายสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำจังหวัดขอนแก่น  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
ที่ ขก 0023.3/ว14630 การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.6/ว14649 ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประจำเดือนมีนาคม 2566  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.3/14651 โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.3/ว 14645 ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.6/ว14633 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
ที่ ขก 0023.3/ว14631 แนวทางการบริหารงานของสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.6/14564 ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ รายการ ปริมาณงาน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาร 2566 อบต.ทางขวาง อ.แวงน้อย  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.4/ว 14613 การหารือเกี่ยวกับความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ที่ ขก 0023.3/ว14475 ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรม THAI SME - GP Road Show รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย ภายใต้การพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการสู่ระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
   
 
   
   
 
ทต.ภูผาแดง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระ [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.ภูผาแดง ทรงพระเจริญ [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ภูผาแดง กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.ภูผาแดง ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษี [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
ทต.ภูผาแดง ประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
อบต.จระเข้ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
อบต.จระเข้ ช่องทางการเข้าตอบแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Sca [ 28 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 27 
ทต.ภูผาแดง O30 การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 31 
ทต.ภูผาแดง O30 การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 37 
อบต.จระเข้ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีปีงบประมาณ 2565 [ 25 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 29 
อบต.จระเข้ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลจระเข้ [ 25 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 35 
อบต.หินตั้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.หินตั้ง [ 21 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 33 
อบต.จระเข้ สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน [ 20 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 36 
ทต.ภูผาแดง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 40 
ทต.ภูผาแดง ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 5 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 56 
   
 
   
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ภูผาแดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
การขอถังขยะหน้าบ้าน (6 ธ.ค. 2565)    อ่าน 88  ตอบ 0  
ขออนุญาตสอบถามอัตราภาษีคะ (24 เม.ย. 2565)    อ่าน 186  ตอบ 1  
   
 
 

ผลิตภัณฑ์

ดูทั้งหมด
ผ้าไหม
วัดถ้ำภูผาแดง

สถานที่สำคัญ

ดูทั้งหมด
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
แผนที่ดาวเทียม
Google Eartn
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
E-Service
 
ขออนุญาตใช้อาคารสถานที่
เทศบาลตำบลภูผาแดง
คำขอแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
เทศบาลตำบลภูผาแดง
คำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภค
เทศบาลตำบลภูผาแดง
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
   
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สายตรงปลัด
โทร : 043-001904 , 095-6128249
นายไพศาล สุทธิวงษ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลภูผาแดง
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์ : 043-001-904 , 095-612-8249
โทรสาร : 043-001-920
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-6128249
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลภูผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 5,015,706 เริ่มนับ 13 มี.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10