หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน

สำนักงาน เทศบาลตำบลภูผาแดง
"สร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
และการคมนาคม"

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลภูผาแดง
นายก่อเกียรติ นาคโทน
นายกเทศมนตรีตำบลภูผาแดง
โทร : 098-238-3261

นายกเทศมนตรีตำบลภูผาแดง

ศาสนสถานในตำบล ภูผาแดง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลภูผาแดง
เทศบาลตำบลภูผาแดง
1
2
3
4
5
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลภูผาแดง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแ่ก่น ยินดีต้อนรับค่ะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลภูผาแดง
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว
ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ : 043-001904 , 096-2359364
นายก่อเกียรติ นาคโทน
นายกเทศมนตรีตำบลภูผาแดง
โทร : 098-238-3261
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
         
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 [ 11 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 86 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 71 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 61 
   
 
   
 
ประกาศผลการจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเ [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 134 
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 88 
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 72 
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 73 
   
 
   
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมระบบน้ำประปาใต้ดิน บ้านโสกนาดี หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]

   
   
 
 
 
 
กิจการสภา
   
วีดิทัศน์
   
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
   

หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
         
 
   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2116  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16241-16316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16071-16077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2121  [ 21 ก.ย. 2564 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5399  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2114  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2111  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2098  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การกำหนดผลงานที่เป็นประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน สน.บถ. มท 0809.4/ว33  [ 20 ก.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2113  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว2099  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2101  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-1- Antigen test self-test kits) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2106  [ 20 ก.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 20 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว กสธ. มท 0819.2/ว2068  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15604-15624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2073  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว2061  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2067 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว5356  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว2059 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5354  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช กสว. มท 0820.3/ว2053 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
   
 
   
   
 
ขก ๐๐๒๓.3/ว 23811 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
ขก ๐๐๒๓.3/ว 23810 (อบจ.ขก.) กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
ขก 0023.1/23794 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร สถจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
ขก ๐๐๒๓.3/ว 23700 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
ขก ๐๐๒๓.3/ว 23633 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
ขก ๐๐๒๓.3/ว 23616 กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564  [ 16 ก.ย. 2564 ]  
ขก ๐๐๒๓.3/ว 23614 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)  [ 16 ก.ย. 2564 ]  
ขก 0023.3/23610 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา ๕ setting  [ 16 ก.ย. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 23345 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566 - 2570 ฯ  [ 16 ก.ย. 2564 ]  
ขก 0023.6/ว 779 ขยายการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามปริมาณงานท้องถิ่นอำเภอ (Workload Tracking System)  [ 16 ก.ย. 2564 ]  
ขก 0023.1/ว 23577 แจ้งเลื่อนเวลาประชุมประจำเดือน ท้องถิ่นอำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8/2564  [ 16 ก.ย. 2564 ]  
ขก ๐๐๒๓.3/ว 23519 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
ขก ๐๐๒๓.3/ว 23462 แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษษปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
ขก ๐๐๒๓.3/ว 771 ขอให้เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 23372 ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 23376 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 765 แจ้งลิงก์ดาวน์โหลดรายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2563  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว767 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพ  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
ขก 0023.5/ว 23336 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
ขก 0023.5/ว 23335 การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
   
 
   
   
 
อบต.จระเข้ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.จระเข้ สำนักงานจัดหางานประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างในจังหวัดขอนเเก่น ประจำเดือน สิงหาคม 256 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.จระเข้ วันที่ 9 /9/2564 ภาคเช้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ นายสุรัตน์ มีสกุลทิพยา [ 9 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.จระเข้ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลจระเข้ ณ บ้านบึงสว่าง หมู่ 11 [ 6 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.ภูผาแดง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน รอบที่ 2 [ 2 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.จระเข้ องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ขอขอบพระคุณ ท่านอภิชาติ ศิริสุนทร (ส.ส.บัญชีรายชื่อพ [ 2 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.ภูผาแดง อำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต [ 2 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.จระเข้ ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (รอบที [ 31 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการที่มาลงทะเบียน ประจำเดือนสิงห [ 31 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
อบต.จระเข้ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 27 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.จระเข้ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 อบต.จระเข้ จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/25 [ 20 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
อบต.จระเข้ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 3 ประจำปี 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
อบต.จระเข้ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 ประจำปี 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
อบต.จระเข้ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 ประจำปี 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
อบต.จระเข้ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 4 [ 17 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
   
 
   
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ภูผาแดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
   
 
 

ผลิตภัณฑ์

ดูทั้งหมด

ผ้าไหม

วัดถ้ำภูผาแดง

สถานที่สำคัญ

ดูทั้งหมด
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
แผนที่ดาวเทียม
Google Eartn
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
   
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สายตรงปลัด
โทร : 043-001904 ,
096-2359364
นางสาวปัญญรักษ์ บุตรศิริ
ปลัดเทศบาลตำบลภูผาแดง
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์ : 043-001904 , 096-2359364
โทรสาร : 043-001-920
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-238-3261
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลภูผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 990,010 เริ่มนับ 13 มี.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10