หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลภูผาแดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลภูผาแดง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแ่ก่น ยินดีต้อนรับค่ะ
ข่าวสาร  
 

 
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566  
 

เทศบาลตำบลภูผาแดง จะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ที่จะมีอายุหกสิบบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566 คือ เป็นบุคคลที่เกิดก่อนวันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2506 และผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว คือ ย้ายภูมิลำเนามาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น เพื่อขอสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2566 โดยรับลงทะเบียนในวันและเวลาราชการ จำนวน 2 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2565
เพื่อให้การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นแนวทางเดียวกัน และเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการเสนอของบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จึงกำหนดแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังต่อไปนี้
1. ผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลภูผาแดง ไม่เคยได้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน หรือเป็นผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ในเขตเทศบาลตำบลภูผาแดง
(3) มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป หรือจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2566 โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2506 (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น) โดยยื่นคำขอลงทะเบียน ณ เทศบาลตำบลภูผาแดง  
(4) กรณีที่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ สามารถยื่นลงทะเบียนได้ โดยเทศบาลตำบลภูผาแดงจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงิน ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยแนบเอกสารรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดว่าไม่เป็นผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ เงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(5) ผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ(1) ถึง ข้อ(4) ถือว่ารับรองตนเองว่าเป็นบุคคลมีคุณสมบัติครบถ้วน ในกรณีรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุซ้ำซ้อนกับสิทธิได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูผาแดง จะดำเนินการเรียกเงินคืนตามที่ได้ดำเนินการจ่ายไปจริง
หลักเกณฑ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 คือ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
2. ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566 จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียน ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2564 และ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงกันยายน 2565 จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เมื่อเสร็จสิ้นการรับลงทะเบียนในแต่ละเดือนเทศบาลจะปิดประกาศรายชื่อโดยเปิดเผยให้ทราบพร้อมคำนวณเดือนที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนถัดจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์)ผู้สูงอายุสามารถยื่นเอกสารได้เอง หรือในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เอง อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ โดยใช้เอกสารประกอบ ดังนี้
(1) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย (ตัวจริง)
(2) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
สถานที่รับลงทะเบียน สามารถยื่นเอกสารลงทะเบียน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาแดง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม - กันยายน 2565  เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 4300 1290 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียนได้ที่ https://www.phuphadaeng.go.th
*เทศบาลตำบลภูผาแดง : โทรศัพท์ 043001904
*เว็บไซด์ : https://www.phuphadaeng.go.th
*เพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/puphadaeng

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 16.12 น. โดย คุณ แสงรวี น้อยแสง

ผู้เข้าชม 85 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศแผ่นที่ 2
ลำดับภาพที่ 1/3
แบบรับลงทะเบียนผู้สูงอา่ยุ 1
ลำดับภาพที่ 2/3
แบบรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2
ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
 
 
   
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Eartn
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
สายตรงปลัด
โทร : 043-001904 ,
096-2359364
นางสาวปัญญรักษ์ บุตรศิริ
ปลัดเทศบาลตำบลภูผาแดง
 
 
 
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์ : 043-001904 , 096-2359364
โทรสาร : 043-001-920
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-238-3261
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลภูผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 1,450,660 เริ่มนับ 13 มี.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10